Používané metody

 

Kineziologie

Kineziologie nabízí multidisciplinární strukturu, která odpovídá komplexnosti člověka. Základní cílem práce kineziologa je uzdravit nemocnou duši a vrátit klientovi moc nad sebou samým, důvěru ve vlastní schopnosti, což je základní podmínkou toho, aby se mu dařilo po všech stránkách lépe. 

Kognitivně behaviorální terapie (KBT)

KBT vychází z předpokladu, že u většiny psychických problémů dojde ke zlepšení tím, že se rozpoznají  a změní chybné představy, myšlenky a chování, které jsou naučené. V terapii se klient naučí novým, vhodnějším způsobům jak myšlení, tak chování.

Etiko terapie

Etiko terapie je léčebná metoda, která klade důraz na souvislost mezi mravním stavem člověka a jeho fyzickým a duševním zdravím. Pojem etikoterapie zavedl v třicátých letech minulého století MUDr. Ctibor Bezděk.

Mezi její základní principy patří:

  • Platí prostý zákon příčiny a následku – jak zaseješ, tak sklidíš
  • Příčina vzniku většiny nemocí je porušení harmonie mezi potřebami těla a potřebami ducha. Lidský duch nepotřebuje žádné školení – intuitivně vyciťuje, která cesta je dobrá – ovšem jen dokud se lidé přidržují Řádu
  • Hledejte pravdu a vesmírné zákony, protože jen jejich poznáním a uplatňováním v obecném životě můžeme stoupat po své vývojové linii dál
  • Trvalé uzdravení může přijít jen tehdy, když se člověk zcela zásadně vnitřně změní – změní myšlení, slova i skutky

Jak působí:

Etiko terapie je základní z metod mé práce, která mění banální nebo dokonce tragický životní scénář na scénář vyhrávající, který klientovi dovoluje dosáhnout v životě vlastních cílů a prožít spokojený a smysluplný život. Životní scénář je nevědomý životní plán, vytvořený v raném dětství. Tady v minulosti si dítě vytvořilo myšlenkové postupy (mentální programy – životní scénáře), jak se vyvarovat vnitřním zraněním. Zranění vyvolalo vnímání vnějších událostí, které bylo pro dítě emočně bolestné. Vzpomínka se uložila do podvědomí jako bolestná. A může bohužel bolest vyvolat i v budoucnosti – při setkání se s podobnými okolnostmi. K vyvolání vzpomínky, bolesti a strachu z bolesti stačí například podobný smyslový vjem – zvuk, vůně, slovo…. Stejně jak bolestná vzpomínka, tak i postup, jak se bolesti vyhnout, sklouzl z vědomí do podvědomí  a zautomatizoval se.

Tento postup potom nevědomě člověk používá až do dospělosti. Přičemž platí, že to může být pro dospělého člověka životní scénář nedovedný, který se neslučuje s morálkou ani s  duchovními zákony a ve finále vede k nenaplněnému a k nespokojenému životu.

„Léčil jsem stovky pacientů a nebyl mezi nimi jediný, u něhož by konec problému nespočíval v nalezení religiózního (náboženského) aspektu v životě“
                                                                                                             C. G. Jung

Koučování

Terapie a koučování se spolu často prolíná. V terapii provádíme klienta k odstranění nežádoucího. Koučování je provázení klienta k vybranému cíli, hledání efektivních cest vedoucích k tomuto cíli. Je kombinací individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a praktického tréninku. Účelem koučování je dosahování profesního či osobnostního rozvoje.

EFT (terapie emoční svobody)

EFT je založena na faktu, že porušení rovnováhy v energetickém systému těla má hluboký vliv na zdraví a psychiku člověka. Odstranění této nerovnováhy  se realizuje poklepáním na konkrétní místa na těle. Často vede k rychlým nápravám problémů.

NLP (neurolingvistické programování)

NLP je systematické využití nervových (mozkových) a jazykových funkcí k naučení se tomu, jak dělat věci lépe než doposud. Předpokládá, že myšlení, cítění a chování má strukturu, která může být naučena od toho, kdo má dobré výsledky. Obsahuje velmi efektivní postupy k dosažení změny chování, myšlení či cítění. Lze použít u terapie a koučování.

Voice dialog pro terapie a koučování

Jedná se o systemickou metodu terapie a osobnostního rozvoje. Metoda vede  k uvědomění si tzv. vnitřních osob, tvořících našich psychiku. Každá vnitřní osoba má pro nás velmi cenné dary, které se nám postupně stanou dostupnými…více v článku: voice dialog.

Kvantová terapie a koučování

Je velmi rychlá a efektivní metoda, která zmírňuje bolest a podporuje hojení, léčí vztahy, práci, finance, či jakoukoli oblastí bytí, dá se použít ve všech fázích terapie a koučování . Vytváří okamžité změny, které lze vidět a vnímat v těle, či ve Vašem okolí.  Kvantová terapie poskytuje nové nástroje v komplexní transformaci života. Lze ji aplikovat na cokoliv, čeho chcete dosáhnout. Více si můžete přečíst v příspěvku  KVANTOVÁ TERAPIE

Systemické konstelace jako nástroj terapie a koučování

Konstelace je zážitková metoda práce se systémem (rodinným, firemním, organizačním, kulturním, politickým, abstraktním aj.), opírající se o fenomenologický přístup (pozoruji to, co se děje a přijímám to tak, jak to je).

Metoda využívá prostorové uspořádání prvků systému – např. u rodinných konstelací členů rodiny. Umožňuje vidět tyto prvky ve vzájemných vztazích, vidět jejich vzájemnou dynamiku.

Co konstelace umí:

Konstelace představují nástroj k obnově, rekonstrukci a posílení takové vztahové dynamiky a toků energie, které napomáhají k dosažení cíle systému při zachování pravidel a řádů, které fungují v systémech.

Konstelace zachycují určitý aktuální stav systému, ukazují souvislosti, pomáhají vidět možný vývoj, konstruovat zdravější a dovednější budoucnost.

Já při stavění konstelací přednostně dbám na pravidla a řády zákonů duchovních, které jsou pro zdravé fungování člověka i jakéhokoliv systému prioritní.

Rodinné konstelace – terapie rodinného systému

Zakladatel metody, terapeut Bert Hellinger ( https://eshop.maitrea.cz/nasi-autori/bert-hellinger) zjistil, že nesnadné osudy jeho klientů souvisí často s jejich rodinnou historií. Nalezl způsob, jak uvést rodinný systém do opětovné rovnováhy a tím pomoci řešit životní trampoty a nesnáze členů rodiny v současnosti.

S rodem, ze kterého pocházíme nebo do kterého patříme, jsme spojeni skrze celé generace. Formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme a jednáme. Metoda nám pomáhá zobrazit a uchopit vliv, který na nás mají osudy ostatních členů rodiny. To se děje sestavením vlastní rodinné konstelace, nebo zapojením se do konstelací lidí jiných.

Individuální konstelace pro terapie a koučování

Vychází z principů systemických konstelací a využívá vnitřního obrazu řešeného systému v nitru klienta a jeho ztvárnění do konstelačních pozic pomocí neživých zástupců (postavičky, kameny, fotky, čisté kusy papíru, označené jménem postavy a směrem pohledu…). Více – viz článek INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE

Po absolvování terapie nebo koučování 🙂