Všeobecné uživatelské podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky se uplatní při nabídce, poskytování a úhradě služeb nabízených veřejnosti prostřednictvím webu terapie-po-netu.

Ing. Jana Pražanová, IČO: 44958641, se sídlem Bánov 155, 687 54 Bánov, zapsána dne 7. 6. 1995 v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Uherském Brodě (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem internetového serveru www.terapie-po-netu.cz dostupného z internetové adresy (URL) https://terapie-po-netu.cz, (dále jen „Web“) který poskytuje uživatelům veřejně dostupné informace o účelu a druzích poskytovaných služeb, sloužících ke zlepšení kvality života klientů Provozovatele.

Služby nabízené Provozovatelem mají zpravidla charakter osobní nebo on line konzultace, případně workshopu či semináře.

Provozovatel tímto výslovně prohlašuje, že prostřednictvím Webu nejsou poskytovány ani nabízeny zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zdravotní služby“) a jejich poskytování není v žádném případě účelem Webu ani záměrem Provozovatele. Jakákoliv aktivita na Webu nemůže být vykládána v rozporu s tímto prohlášením Provozovatele. Uživatel, který má zájem o poskytování zdravotních služeb, si je musí zajistit u zdravotnického zařízení, které je k jejich poskytnutí oprávněno dle zákona.

Objednání a platební podmínky

Objednat se lze telefonicky na čísle 608 120 042 nebo na mailu jprazanova@gmail.com

Všechny služby jsou hrazeny výhradně bezhotovostním převodem na účet číslo 2700390619/2010.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné uživatelské podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména v souvislosti se změnou související legislativy, při změně Služeb nebo v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů Provozovatele. Provozovatel je povinen oznámit tuto změnu uživatelům alespoň 7 dní před účinností této změny.

Tyto Všeobecné uživatelské podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 9. 2019.  

Změna Všeobecných uživatelských podmínek vyhrazena.