DIAGNOSTIKA KARMY

Sergej Nikolajevič Lazarev během své třicetileté práce i výzkumů vypracoval systém, který propojuje náboženství a vědu v jeden celek. Popsal mechanizmus karmy – hlubinné struktury duše, určující osud i zdraví. Jeho „diagnostika karmy“ pomohla tisícům lidí po celém světě vyléčit mnohá závažná onemocnění, která současná medicína považuje za nevyléčitelná. Poznatky ze svých výzkumů a praxe shrnul do 22 knih. U nás je v současnosti k dostání 12 dílů z těchto knih pod stejnojmenným názvem: Diagnostika karmy. Zpracovala jsem pro vás výtah z článku Věry Várady, publikovaném v Regeneraci 7/2012, který vzešel z rozhovoru s Lazarevem při jeho návštěvě v naší republice v roce 2012.

aura…Nemoc považuji za výsledek určitých událostí v předchozím životě člověka. Viděl jsem, jak se choroba vyvíjí mnoho let a vždy má příčinu. Informace o charakteru, osudu, minulých vtěleních, o budoucnosti člověka jsou uložena v jeho individuálním bioenergetickém poli. Na jaře roku 1990 se mi podařilo tyto struktury spatřit. Před tím jsem několik let intenzivně diagnostikoval, léčil nemocné a různě experimentoval. První, co jsem viděl, bylo, že deformace tohoto pole vede k nemocím. Tam, kde se deformace přibližovaly k tělu, se za nějakou dobu objevila choroba. Velký počet pozorování nemocných lidí mě přivedl k závěru, že nejprve onemocní pole člověka a pak jeho tělo. Působením na struktury pole jsem v léčení dosahoval ohromujících výsledků. To znovu dokazovalo, že pole může být primární ve vztahu k tělu. Začal jsem léčit pole pacienta, ne jeho tělo, a viděl jsem, že nemoci, které nepodléhaly léčbě, začaly mizet.

Za nějakou dobu jsem objevil další věc. Při působení na informační struktury jsem začal léčit. Nepochopitelným faktem ale bylo, že se u pacientů měnilo nejen zdraví, ale i osud a charakter. Dospěl jsem k závěru, že primární informačně – energetická těla určují nejen zdraví, ale také charakter, osud a budoucnost jakéhokoli člověka. A tak se potvrdilo, že pole je vzhledem k tělu primární. Hutnější vrchní vrstvy polí závisí na těle a jsou mu podřízeny, vyšší vrstvy polí naopak tělo řídí.

Další zjištění bylo spojené s pocitem ohrožení. Jak jsem postupně viděl jemnější plány a mohl na ně působit, začínal jsem mít moc nad každým člověkem a chápal jsem, že je to pro mě velmi nebezpečné. Vím, že nemám právo ovládat duši nikoho jiného. Působil jsem na struktury pole, ale to znamenalo, že vnikám na území duše jiného člověka. Najednou jsem pochopil, že lidské emoce mají povahu pole a to, co nazýváme vědomím, pocitem a emocí, existuje nezávisle na těle. A opět šlo o dualitu: existují vrstvy vědomí a pocity, které na těle závisí. A naopak: existují úrovně vědomí, jež řídí tělo, zdraví a osud člověka.

Když jsem pozoroval stovky a tisíce pacientů, všiml jsem si, že mnohé emoce necítili ani si je neuvědomovali, ale já je viděl jasně. Postupně jsem dospěl k závěru, že pocity, které člověk nefixuje vědomím, probíhají v jeho podvědomí. Jinými slovy, že hlavní emoce, jež řídí zdraví, charakter a osud člověka, se nacházejí v jeho podvědomí.

Vyšlo najevo, že deformované emoce, agresivní pocity, mohou vést k nemocím a nepříjemnostem v osudu. Ukázalo se, že v základu našich zdravotních potíží a neštěstí leží právě pocity, čili duše je primární vůči vědomí a tělu.

Následně se ukázalo, že se v našem podvědomí ukládají informace o všech našich pocitech, které jsme v životě zažili, a že v našem podvědomí není promlčecí lhůta. Vědomí zapomíná, ale podvědomí si perfektně pamatuje všechny pocity. A to nejen od narození, ale i z těhotenství a z minulých životů – duše si nese zkušenosti svých pocitů i jednání.

Pak jsem objevil další věc. Při pozorování nemocných dětí jsem viděl, že se deformace v jejich poli opakuje v poli matky. Agresivní pocity matky před početím vedly k různým chorobám potomků. Ukázalo se, že se emoce mohou dědit a v pocitech je uložena informace o charakteru, náhledu na svět, a dokonce budoucí chování člověka. Když matka začala měnit postoj v různých situacích, ke kterým došlo, dítě se uzdravilo. Zlepšovala své pocity a dítěti se měnil charakter, osud, mizely nemoci. Dospěl jsem k následujícímu závěru: naše tělo, vědomí, duch a duše jsou úzce propojeny mezi sebou. Čistota duše určuje naše zdraví a osud.

Nakonec se téma nemoci začalo spojovat s tématem lidské morálky. Pochopil jsem, proč lidé potřebují náboženství.

Uvědomil jsem si, že jeden z nejlepších léků na světě je dodržování přikázání a láska v duši. Spatřil jsem, jak víra v Boha, mravní chování a láska v duši mohou postupně odstraňovat i nejtěžší nemoci.

V mém výzkumu se věda začala spojovat s náboženstvím.

A zároveň jsem viděl opačný obraz. Když je člověk chamtivý, závistivý, nenávidí či uráží se, jeho pole se začíná deformovat a začnou se v něm objevovat zárodky budoucích nemocí a neštěstí.

Struktury, které vidím v lidské auře, přímo souvisí s tím, co nazýváme karmou. Viděl jsem, jak se deformují struktury zdraví a osudu, když nenávidíme, urážíme se či jsme sklíčeni. Toto působí v trojnosti – myšlenky, slova i skutky. Pozoroval jsem pole lidí, kteří kradli, loupili, či ponižovali jiné, a viděl jsem zhoršení jejich karmických struktur.

Objevil jsem ještě následující. Silné připoutání se k jiné osobě ničilo zdraví i osud oběma. Zdálo se to neuvěřitelné, ale láska, která se měnila na vášeň a připoutanost, začínala zabíjet. Po tisících dalších pozorováních jsem konečně pochopil, jak z tohoto problému ven. Ukázalo se, že pokud na první místo postavíme lásku k Bohu, pak se láska k jinému člověku nebude měnit na připoutanost a nebude zabíjet.

Z toho vyplývá, že dalším z nejlepších léků je správný náhled na svět. Dalším lékem je pokání – uznat, že mám problém; vyznat ho Bohu; a s Boží pomocí „hřích“ opustit.

Když jsem pozoroval pacienty, zjistil jsem následující. I pouhý rozhovor a vysvětlení smyslu vesmírných zákonů, které jsou vyjádřeny v náboženských přikázáních – pokud pacient pochopí – vyčistí deformované pole. Pokud se podle informací zařídí a chová v myšlenkách, slovech i skutcích – pole čisté i zůstane.

A tím jsem si uvědomil, že pochopením lze léčit také. Pochopení a následné žití pochopeného člověka mění. Smyslem života je zesílení lásky – to je nejdůležitější pochopení. A podstatou všech náboženství je zesílení jednoty s Bohem.

Pak jsem opakovaně viděl, jak se u pacientů v procesu komunikace vyrovnávaly karmické struktury, jak se na jemné úrovni zlepšovaly osud a zdraví. A za nějakou dobu se vnitřní očista stávala vnější. Mizely nevyléčitelné nemoci, měnil se charakter, obnovovaly se rodiny a uzdravovaly děti. Ukazuje se, že pravdivé poznání světa může být úžasným lékem pro duši, ducha i tělo.

To mě vedlo k napsání knih a vedení seminářů. A v poslední době jsem i jasně pochopil, že za stav naší civilizace není zodpovědná politika, ekonomika, ekologie, přírodní katastrofy – ale především nesprávné myšlení jedinců, převrácený systém hodnot, ztráta lásky a mravnosti.

Jsme zvyklí myslet si, že tělo je prvotní. To tvrdí věda. Ale historicky přežily ty kultury, které se v první řadě staraly o duši a posilovaly sílu ducha. Ty, pro které byly náboženská výchova a mravní hodnoty důležitější než instinkty. A ty, pro něž stál na prvním místě fyzický požitek a materiální blahobyt, nepozorovaně slábly a mizely z povrchu zemského. Ani ekonomický blahobyt, ani vojenská moc, a dokonce ani vyspělá věda nezajistily přežití jakékoli civilizace. Bez víry, lásky a mravnosti se věda stávala vražedným nástrojem. A vojenská moc nástrojem útisku jiných a vlastního národa. Ekonomický blahobyt začínal kazit duše lidí.

Materiální faktory sice jsou nezbytné k zajištění ochrany a rozvoje, ale nemohou být na prvním místě a my na ně nemůžeme všechno omezovat. Potřebujeme přestat být konzumní společností, přestat ničit morálku ve prospěch ekonomiky a politiky, ztrácet víru v Boha. Nynější služba mamonu, uctívání peněz, spotřeby a blahobytu nutí zapomínat na čest a morálku, pokud jsou z toho výhody.

Každý člověk, jenž na první místo postaví víru a lásku, v sobě může překonat klanění se penězům a tendenci k morálnímu rozkladu.

Národ je souhrnem rodin a rodina se bez mravnosti rozpadá. Bez lásky, obětování se a péče jeden o druhého nemůže existovat.

Rok 2012 je začátkem nové etapy lidstva. Hlavní zkoušky a změny začnou právě tímto rokem. Budou sílit a maxima dosáhnou v letech 2014 až 2018. Toto období potrvá přibližně až do roku 2020. Podle mé diagnostiky už budou mít lidé na Zemi novou energetiku. Jinými slovy, přijde budoucnost a změní nás. Samozřejmě jen ty, kteří budou připraveni. Ostatní zůstanou v minulosti. Vše tedy závisí na stavu naší duše.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..